Spolek Lipničáci

Účel spolku: 

Poskytování obecně prospěšných činností v oblasti historie obce, ochrany památek                 a kultorních hodnot, a k dalším aktivitám ve smyslu občanské společnosti.

registrace spolku: Spolkový rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové                    ičo: 05181844

kontaktní adresa:

Spolek Lipničáci.                                           Lipnice nad Sázavou 50                                     582 32 Lipnice nad Sázavou

E-mail:

jarsalak@centrum.cz  

Stanovy spolku Lipničáci

STANOVY
Spolku Lipničáci


čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1) Název spolku je: "Spolek Lipničáci" (dále jen "spolek");                                                                                 2) Sídlem spolku je Lipnice nad Sázavou, adresa: Lipnice n. Sáz. čp .50, 582 32                          3) Spolek působí v obci Lipnice nad Sázavou, sdružení se nečlení na organizační jednotky        4) Charakter spolku: - spolek je založen podle zákona č. č. 304/2013 Sb. v němž se sdružují    přáteléobce Lipnice nad Sázavou, k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti historie  obce, ochrany památek a kulturních hodnot a k dalším aktivitám ve smyslu občanské  společnosti,

čl. II
                                                                       Cíle činnosti                                             

Cíle spolku jsou: ochrana památek a kulturních hodnot v obci, což je hlavním posláním sdružení ochrana zeleně v obci

čl. III
Formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.                                                                               2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností               v oblastech ochrany památek, kulturních hodnot a tradic obce praktická činnost členů                ve spolupráci se zastupitelstvem obce a obecním úřadem v obci Lipnice nad Sázavou  soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně) organizování občanských kampaní v souladu s cíli sdružení účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány osvětová činnost.                                                                                                                                                  3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze

čl. IV

Členství ve sdružení

 1) Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, případně právnická osoba                          2) Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba prostý souhlas členské schůze                                                                                                                          3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru        a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob  účastnících se činnosti přípravného výboru.                                                                                        4) Členství zaniká  doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;  rozhodnutím členské schůze o vyloučení; nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech; úmrtím, zánikem právnické osoby - člena spolku, zánikem spolku                5) Člen má právo účastnit se činnosti spolku a být o této činnosti informován; účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen; předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku; podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;                   6) Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cílem spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku) platit členské příspěvky                                                                                      7) Výši členských příspěvků stanoví členská schůze.

čl. V
Orgány sdružení

Orgány spolku jsou:
členská schůze
výbor a předseda sdružení                                                                                                                    revizor

čl. VI
Členská schůze

  1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně dvakrát ročně;                     2) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.                                                                                                                                                     3) Členskou schůzi svolá výbor spolku, nebo požádá-li o to 1/5 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.                                                                  4) Členská schůze schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku volí výbor spolku a revizora schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu; přijímá nové členy (je-li tím členství podmíněno) a rozhoduje o vyloučení člena; určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období; stanovuje výši členských příspěvků;

čl. VII

                                  Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku                                                                  1) Výbor spolku je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu spolku a pokladníka. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku,                                                                                                               2)Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku.                                                                                                                                                                                     3) Výbor na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku;                                                                                 4) Výbor připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období,  případné změny stanov, návrh cílů další činnosti...                                                                                                                                         5)Předseda spolku je statutárním orgánem spolku; jménem spolku dále jednají výborem písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně.

čl. VIII
Revizor spolku

 1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;                                                                                                 2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.


čl. IX

                                                                Zásady hospodaření
  1) Spolek je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotacea granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.                                               2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X

                                                             Okolnosti zániku spolku                                                                                                  V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Spolek Lipničáci Lipnice nad Sázavou čp.50


Zápis z ustavující schůze Spolku Lipničáci

Datum a místo konání ustavující schůze: 19.5.2016 Lipnice nad Sáz.

Svolavatel: Vladimír Charamza                                                                                                             Přítomni: viz. Listina přítomných

Program:1. Zahájení                                                                                                                                              2. Vyplnění přihlášek do Spolku                                                                                                            3. Schválení programu                                                                                                                          4. Schválení stanov Spolku                                                                                                                    5. Volba výboru Spolku                                                                                                                           6. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru                                                                           7. Úkoly                                                                                                                                                   8. Závěr

Průběh jednání:

1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných                                                                     Schůzi zahájil Vladimír Charamza, přivítal přítomné a podal informaci o poslání a cílech spolku.   2. Vyplnění přihlášek do Spolku Všichni přítomní projevili zájem stát se členy Spolku a vyplnili přihlášky.                                                                                                                                              3. Schválení programu                                                                                                                          Usnesení:  1) Přítomní jednomyslně schválili program navržený přípravným výborem                   4. Schválení stanov Spolku Přítomní se seznámili se stanovami. Stanovy připravil svolavatel.         Usnesení 2) Přítomní jednomyslně schválili stanovy Spolku.                                                         5. Volba výboru Spolku                                                                                                           Usnesení 3 Přítomní zvolili výbor Spolku ve složení: Boleslav Dlouhý Vladimír Charamza Mgr. Jaroslav Salák. Výbor bude pracovat jako kolektivní orgán, jednáním za spolek byl zmocněn Mgr. Jaroslav Salák

6. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru                                                                         Přípravný výbor ve složení Boleslav Dlouhý, Vladimír Charamza, Jaroslav Salá se v předchozím období zabývali hlavně následujícími činnostmi:                                                                       příprava Stanov a registrace Spolku,                                                                                             vybudováním a odhalením památníku obětí II. Světové války v květnu 2015, který dosud v obci nebyl                                                                                                                                 zrenovováním pomníku M. Jana Husa a připomenutím výročí jeho upálení                                   7. Členské příspěvky nebyly stanoveny. Vzhledem k faktu, že spolek nedisponuje finančními prostředky, nebude zatím zřízen bankovní ůčet.

8.Úkoly

  • Jaroslav Salák zajistí zápis Spolku do spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu, tj. Hradec Králové
  • Výbor Spolku se sejde po registraci spolku. Do té doby spolu budou členové komunikovat emailem a telefonicky.

10. Závěr                                                                                                                                                  Vladimír Charamza poděkoval přítomným za účast a ustavující schůzi Spolku ukončil.

 Zapsal Jaroslav Salák , 19.5.2016                                                                                            Zkontroloval Boleslav Dlouhý, 19.5.2016                                                                                      Zápis ověřil Jaroslav Filípek, 19.5.2016